Pogoji poslovanja

Spletna stran craftroom.si posluje v imenu podjetja Eureka Group d.o.o.

Splošno

Ti Splošni pogoji uporabe spletnih strani in aplikacij (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in aplikacij družbe Eureka Group d.o.o, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji ne določajo drugače.

Z obiskom spletne strani in uporabo aplikacij družbe Eureka Group d.o.o. posameznik potrjuje, da je Splošne pogoje prebral in da je z njimi seznanjen. Posameznik se ob obisku spletnih strani in aplikacij zavezuje, da bo spletne strani craftroom.si uporabljal skladno s temi Splošnimi pogoji.

Ob uporabi spletnih strani družbe Eureka Group d.o.o. prihaja do obdelave osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani, ki jih označeno podjetje obdeluje skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Razlaga izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih uporabe spletnih strani in aplikacij imajo naslednji pomen:

 • Spletna stran je craftroom.si;
 • Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki se shrani na osebnem računalniku ali drugi komunikacijski napravi posameznika ob obisku Spletnih strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo posameznik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani. Njihovo shranjevanje/nameščanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta pa lahko shranjevanje oz. nameščanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči;
 • Splošna uredba  je UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Omejitev odgovornosti

Eureka Group si prizadeva zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani in Aplikacij  ter ažurnost in točnost vsebin na Spletnih straneh ter Aplikacijah. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si HOFER pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do Spletnih strani in Aplikacije.

Obiskovalci Spletnih strani oziroma Aplikacij se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Če posameznik ugotovi, da so na Spletnih straneh ali Aplikacijah napake v vsebini, pri slikovnem, zvočnem ali video materialu, lahko o tem obvesti Eureka Group na Eureka Group d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska ulica 89, SI-1000 Ljubljana ali preko e-pošte info(at)craftroom.si.

Eureka Group ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletnih strani ali Aplikacij, za motnje pri dostopu ali za motnje pri uporabi Spletnih strani ali Aplikacij, za njihovo slabšo kakovost ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletnimi stranmi oziroma Aplikacijami.

Eureka Group ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi posamezniku  ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletnih strani ali uporabi Aplikacij, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti.

Eureka Group lahko na Spletnih straneh oziroma Aplikacijah uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod njegovim nadzorom. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Eureka Group ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Posamezniki naj skrbno preberejo splošne pogoje in politiko zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden jim posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba Spletnih strani in Aplikacije

Spletnih strani ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnih strani je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola “https”, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev družbe Eureka Group. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnih strani posameznikov lahko družba Eureka Group na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnih strani. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice družbe Eureka Group do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Posamezniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja pri uporabi Aplikacij, za katera se posameznik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal, niti ne bo poskušal izvajati:

 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih obiskovalcev spletnih strani in podatke, ki jih ti vnesejo z namenom uporabe storitve.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Obiskovalci Spletnih strani in Aplikacij lahko kakršnekoli reklamacije, pritožbe ali predloge naslovijo na Oddelek za informacije in pomoč strankam, in sicer preko kontaktnega obrazca, po elektronski pošti ali pa tako, da sporočilo posredujejo po navadni pošti na sedež družbe Eureka Group.

 • Eureka Group d.o.o.
  Ljubljana, Tbilisijska ulica, 89
  SI-1000 Ljubljana
 • E-pošta: info(at)craftroom.si

Končne določbe

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh craftroom.si.

Eureka Group si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.craftroom.si.

Za razlago določb teh Splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Scroll to top